Hoppa till innehåll

Kollektivtrafik

I punktform:
• Nej till indragna linjer – Kollektivtrafik ska finnas i hela Värmland
• Utöka den anropsstyrda kollektivtrafiken
• Inför ”Närtrafik” för dem med långt till närmsta hållplats
• Billigare kollektivtrafik för pensionärer, skolungdomar och pendlare – Nolltaxa på sikt
• Erbjuda regionala företag billigare reklamplatser i kollektivtrafiken
• Förbättra personalens villkor
• Öka tryggheten för personalen och anställda
• Dubbelspår på Värmlandsbanan
• Kräva statligt stöd till Fryksdalsbanan
• Synka tidtabeller inom kollektivtrafiken
• Göra informationen bättre
• Göra papperstidtabeller lättare att få tag på för samtliga medborgare
• Förenkla biljettsystemet med färre ”färger”
• Samarbeta med norska fylken och kommuner för enklare pendling över gränsen
• Anpassa fordonstorlekar efter ändamål
• Uppmuntra bilpooler
• Utöka medborgarnas och kommunernas inflytande över kollektivtrafiken

Värmlandslistans politik syftar till att öka användandet av kollektivtrafiken samtidigt som vi får ner kostnaderna för samhället i stort. Kollektivtrafiken ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel för värmlänningarna i sin vardag och vi syftar därför till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ.

Att stärka kollektivtrafiken, göra den billigare och se till att den finns tillgänglig i hela länet ställer vi upp som ett alternativ till de etablerade partiernas politik. Idag syftar stora delar av deras förslag till att straffa de som behöver bilen – samtidigt som de låter kollektivtrafiken förfalla så att situationen blir sämre för alla. Om vi istället satsar på kollektivtrafiken och låter de som behöver bilen använda den så kan vi göra livet enklare.

Stärk kollektivtrafiken i hela länet – Utöka den anropsstyrda kollektivtrafiken

Värmlandslistan vill att bra kollektivtrafik ska finnas i hela länet. Vi vänder oss emot de ständiga förslagen på indragna linjer, vi vill istället expandera kollektivtrafikens räckvidd. 

Ett viktigt verktyg för att kollektivtrafiken ska nå överallt är den anropsstyrda trafiken, det vill säga linjer där resenärerna bokar bussresan i förväg. Genom den anropsstyrda trafiken kan regionen upprätthålla busslinjer där det annars inte funnits bärkraft samtidigt som regionen sparar pengar på att inte trafikera linjer när ingen åker. Därför vill Värmlandslistan stärka och sprida den anropsstyrda linjetrafiken i länet.

Graden av anropsstyrd kollektivtrafik som implementeras på en linje ska givetvis avgöras av vilken linje det rör sig om och hur resenärstät linjens avgångar är. Exempelvis kan en del av linjens avgångar vara fasta och trafikerade oavsett antal bokningar medan de andra avgångarna är bokningsbara. En fast linje ska aldrig ersättas som ren besparingsåtgärd om det innebär en försämring för de som använder den.

Inför ”Närtrafik” för dem med långt till närmsta busshållplats

Den anropningsstyrda trafik som finns i Värmland idag är bunden till redan existerande busslinjer och hållplatser. För den som bor långt från närmsta busshållplats är det alltså fortfarande svårt att använda sig av kollektivtrafiken. I stället får de då använda bilen mer eller helt enkelt sitta hemma.

I många regioner finns en lösning för detta, oftast under benämningen ”Närtrafik”. Den innebär att den som bor tillräckligt långt från närmaste busshållplats kan boka skjuts till närmsta hållplats nära samhällsservice – från hemmet eller från en given upphämtningsplats.

Värmlandslistan vill införa Närtrafik inom länet. Den ska innehålla spärrar mot missbruk av tjänsten genom inkomstbaserade taxor och samordnas med färdtjänst så att regionens resurser används så effektivt som möjligt.

Billigare kollektivtrafik – Nolltaxa på sikt

Värmlandslistan vill göra biljettkostnaderna i kollektivtrafiken stegvis billigare, i första hand för pensionärer, skolungdomar och arbetspendlande. På sikt vill vi införa nolltaxa.

Att införa nolltaxa i hela länets kollektivtrafik skulle medföra en rad positiva synergieffekter för trafiken och länet som helhet.

Med nolltaxa blir det billigare att ta bussen än att ta taxin eller bilen. Det är den avsevärt mest effektiva reformen när det gäller att få fler bilister att välja kollektivtrafiken.

När exempelvis Sala avgiftsbefriade flera linjer 2018-2021 gick resandet upp med 44,3%. Experimentet var så framgångsrikt att nolltaxan på de linjerna numera är permanent. Andra framgångsrika exempel är Tallinn i Estland, kinesiska Chengdu och Avesta.

En minskning av biltrafiken leder i sin tur till ökad trafiksäkerhet och minskat slitage på våra vägnät, vilket väger upp en del av kostnaderna.

Nolltaxa bidrar även till att minska trafikens miljöförstörande effekter och är således ett av de bästa alternativen för den som vill göra trafiken mer miljövänlig. Idag bedriver de etablerade partierna huvudsakligen ”miljöpolitik” genom att göra det svårare och dyrare att använda bilen. Vi vill istället göra alternativet – kollektivtrafiken – mer attraktiv och billigare utan att sätta käppar i hjulen för de som trots allt ändå måste använda bilen.

Genom införande av nolltaxa förkortas dessutom såväl väntetider som restider. Tiden bussen behöver stå vid en hållplats minimeras eftersom resenärerna endast kliver av och på istället för att behöva krångla med biljettautomaterna. Eftersom biljettsystemet slopas kan även bussens samtliga in- och utgångar nyttjas samtidigt. Denna förbättring kommer främst märkas av i tätorter, men kan naturligtvis bidra till att kapa några minuter på glesbygdslinjerna också. 

Väntetiderna vid de mest resenärstyngda hållplatserna kan med andra ord minimeras med flera minuter, något som innebär en märkbar tidseffektivisering i längden. Detta förkortar dessutom tiden som bussen står på tomgång.

Reformen ska finansieras via offentliga medel som vi drar in genom att reformera kollektivtrafikens reklamhantering, minskade underhåll för vägar och nedskärningar på strunt inom regionen.

Utöka reklamutrymmena och möjligheterna att annonsera

Med nolltaxa i kollektivtrafiken ökar resandet varmed också annonsplatserna blir mer attraktiva. En ansenlig del av kollektivtrafikens kostnader kan finansieras med hjälp av reklamintäkterna. Vi vill utöka utrymmet för reklam i kollektivtrafiken och se till att en så stor del som möjligt av reklamintäkterna går direkt till regionen. Att reklamhanteringen är så eftersatt vittnar återigen om politikernas brist på intresse för kollektivtrafiken.

Gynna våra lokala och regionala företag i reklamhanteringen

Självklart ska det vara mer fördelaktigt för lokala och regionala företag att annonsera i vår kollektivtrafik. Det finns ett egenintresse i att gynna det värmländska näringslivet, varmed man bör titta på möjligheterna att erbjuda fördelaktiga erbjudanden för företagen inom Värmland.

Förbättra för personalens villkor

Många vittnar om brister i arbetsvillkoren inom kollektivtrafiken. Med Värmlandslistan vid makten får bussförarna och tågpersonalen en arbetsgivare som kommer se till de anställdas bästa. Att personal inte hinner gå på toaletten eller ta ordentliga raster hämmar bland annat förarkapaciteten och utgör i förlängningen en trafikfara. Även delade turer är en företeelse som bör minska, eftersom det i många fall i praktiken innebär en rundning av åttatimmarsdagen.

Förbättra tryggheten för resenärer och anställda

Värmlandslistan vill stärka tryggheten för kollektivtrafikens resenärer och anställda. Många av de problem som uppstår på våra bussar har ofta med andra sociala problem i samhället att göra, något som kräver politiska åtgärder på andra områden än just kollektivtrafiken.

Resenärer som vägrar betala för sig på bussen är ofta en källa till konflikt för bussförarna. Med nolltaxa slipper bussförarna ta den konflikten, resenären betalar istället resan via skattsedeln.

Aggressiva personer kommer dock fortsatt vilja vistas på våra bussar. Det problemet kan hanteras genom fler ordningsvakter. Vi vill implementera ett system där bussförare har någon annan nära till hands, antingen genom anrop via komradio eller att en ordningsvakt åker med på de linjeavgångar som tenderar att vara lite extra turbulenta, exempelvis helgkvällar.

Vi är också positivt inställda gentemot övervakningskameror och dylika verktyg som hjälper till att identifiera individer som beter sig illa mot medresenärer och bussförare.

Regionen måste bli bättre på att driva rättsliga processer gentemot dem som önskar sabotera kollektivtrafiksresandet. Det här är något man slarvar med idag. Att starta bråk med föraren eller resenärer ska givetvis följas upp med böter eller andra rättsliga åtgärder.

Dubbelspår på Värmlandsbanan och upprustning av Fryksdalsbanan

I början av sommaren aviserade S-regeringen ett ”historiskt” infrastrukturpaket för 881 miljarder kronor som innehåller allt från fyrspår på östkusten till tidigareläggning av norrbottniabanan och nya stambanor i södra Sverige.

I Värmland, däremot, är de två största behoven helt bortglömda: dubbelspår på Värmlandsbanan och satsningar på Fryksdalsbanan mellan Torsby och Kil.  Trots att regeringen själva pekar ut spåren mot Oslo som viktiga ignorerar de alltså Värmlandsbanan och trots den senaste tiden haveri på Fryksdalsbanan öronmärks inte pengar för att rusta och underhålla den.

Att dessa sträckor får stå tillbaka drabbar Värmland som helhet och inte bara de som bor längs med spåren. Dessa sträckor agerar flaskhalsar där problemen spiller över på den övriga trafiken och regionens ekonomi. Särskilt lappande, lagande och inhyrd ersättning av tågen på Fryksdalsbanan har skapat stora hål i regionbudgeten.

Vilka delar av landet som Socialdemokraterna prioriterar i sina ”historiska” investeringspaket är därmed tydligt.

Om region Värmland skulle styras av Värmlandslistan skulle vi inte vara tysta och villrådiga inför denna orättvisa. Vi är inte underordnade något rikskansli i Stockholm – vi representerar Värmland och Värmland först. Investeringar kan inte bara gå till ostkustbanan utan behövs även här. För att så ska ske krävs ett regionstyre som vågar och vill ta strid för vår värmländska hembygd, om inte regionstyret präglas av en annan politisk anda kommer även attityden från statliga nivån att förbli oförändrad.

Förenklat biljettsystem och synkade tidtabeller

Med ganska små förändringar kan man göra vardagen mycket enklare för de som pendlar och reser i Värmland. Vi vill synka tidtabeller inom länstrafiken, med Västtrafik och med SJ.

Tabellerna behöver särskilt justeras för resor över norska gränsen, som idag inte alls är anpassade för alla de som arbetspendlar och då i stället tvingas ta bilen. Här behövs större koordinering med trafikansvariga i Norge.

Vi vill också göra det enklare att köpa rätt biljett genom att minska antalet biljettzoner, de så kallade ”färgerna”.

Enklare tillgång till information och tidtabeller i pappersformat

Idag kan man beställa hem och prenumerera på en ”personlig tidtabell” i papper med de linjer och information man har nytta av, upp till 72 sidor. Det är bra – alla medborgare är inte vana vid smartphones eller datorer och det finns fortfarande många medborgare som föredrar tidtabellen på papper. Ironiskt nog är dock själva beställningsprocessen inte helt enkel och görs i första hand genom ett digitalt formulär vilket i sig kan utgöra ett hinder.  Vi vill göra det mycket enklare att beställa sin personliga tidtabell genom pappersformulär och göra det möjligt att pussla ihop sin tidtabell direkt hos ombud.

Vidare bör häften med lokala linjer alltid finnas tillgängliga att hämta hos ombud, tågstationer med mer. De senaste åren har upplagorna med förtryckta tabeller minskats gradvis och därmed blivit mindre tillgängliga. Det anser vi är ett misstag.

I de fall avgångstider ändras på grund av förseningar eller strul riskerar tryckta tabeller bli missvisande. Därför behöver information vid hållplatser och ombord på bussar och tåg förbättras – särskilt när något ändras, så att det inte går att missa.

Anpassa fordonstorlekar efter ändamål

Alla kollektivtrafikslinjer måste inte trafikeras med största möjliga buss. I vissa fall kan det räcka med mindre fordonstyper, exempelvis minibussar. Beroende på vilken linje och vilken tidpunkt på dygnet bör det finnas utrymme att variera med andra fordonsslag. Att köra en stor buss på en linje för att plocka upp två resenärer blir förstås dyrare än att trafikera den linjen med ett mindre fordonsslag. Värmlandslistan är öppna för att introducera en större variation i fordonsstorlekarna, i syfte att spara skattepengar.

Uppmuntra bilpooler

Värmlandslistan är positivt inställda till att uppmuntra tillkomsten av bilpooler. En bilpool kan exempelvis vara att boende i ett kvarter, en grupp vänner, eller att boende i ett hyreshus delar på en gemensam bil.

Vi är öppna för att introducera regionala bilpooler om intresse finns. Vi är också för att regionen ska möjliggöra och förenkla förekomsten av bilpooler, bland annat genom att lista de bilpooler som finns i Värmland på regionens hemsida, eller att på andra sätt tillgängliggöra för medborgare att ansluta sig till en bilpool.

För personer som inte använder bilen så många gånger i veckan, kanske när man åker och storhandlar eller utför liknande bestyr, kan det ibland kännas onödigt att bekosta en egen bil. Då kan bilpoolen vara ett bättre alternativ, där man helt enkelt delar på en bil med andra.

Om möjligt bör bilpoolerna inrättas också i samarbete med fylken och kommuner på andra sidan norska gränsen för att förenkla för de som arbetspendlar dit och tillbaka.

Öka medborgarnas inflytande över kollektivtrafiken

Vid planerade förändringar av busslinjer eller dylikt ska resenärer och aktörer som påverkas av de planerade besluten involveras i beslutsprocesserna. Länets kommuner ska ges utökat inflytande över länstrafiken genom representation i trafiknämnden och samråd med deras kommunfullmäktigen. Stora förändringar i Värmlandstrafikens organisation och service ska givetvis föregås av folkomröstningar där medborgarna får säga sitt.